วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

จบจนได้เรียนเขียนแบบก่อสร้าง 1-2

        เรียนเขียนแบบก่อสร้าง 1-2 หลักสูตรวิชาละ 75 ชั่วโมง รวม 150 ชั่วโมง รวมเวลาเรียน
เต็ม ๆ 50 วันทำการ วันละ 3 ชั่วโมง  ได้แปลนบ้านที่สมบูรณ์มา 1 หลัง  คุ้มแล้วสำหรับ
การอยากเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ        ข้อความนี้บันทึกเพิ่มเมือเวลาผ่านไปเกือบสามปี เพิ่งมีโอกาสเรียนต่อสาขาเทคนิคสถาปัตย
กรรม  แม้ว่าจะเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ก็เป็นสถาบันการศึกษาที่
สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรว่า หลังสำเร็จการศึกษาแล้วประกอบอาชีพในสาขาสถาปัตยกรรม
ก็มีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพเป็นสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
ตามระเบียบของสภาสถาปนิกได้เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรม-
ศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ได้  หรือถ้าสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. แล้วศึกษาต่อหลักสูตร สถ.บ.
หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี ในสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกรับรอง ก็สามารถสมัครสอบเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตเช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปีได้